วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

ITS-YRU_(ร่าง)นโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ต


(ร่าง)นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พ.ศ. 255...

10
นโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ต
(Internet Security Policy)
1.      วัตถุประสงค์
          เพื่อให้ผู้ใช้รับทราบกฎเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและเป็นการป้องกันไม่ให้ละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 เชน การส่งข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชดคำสั่ง หรอสิ่งอื่นใดที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แก่บุคคลอื่นอันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรถูกระงับชะลอ ขัดขวางหรือถูกรบกวนจนไม่สามารถทางานตามปกติได้
2.      ผู้รับผิดชอบ
          2.1.     ศูนย์คอมพิวเตอร์
          2.2.     ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
          2.3.     ผู้ใช้งาน
3.      แนวปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

          3.1. ผู้ดูแลระบบควรกำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ต้องเชื่อมต่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัยที่องค์กรจัดสรรไว้เท่านั้น เช่น Proxy Firewall IPS/IDS เป็นต้น ห้ามผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางอื่น เช่น Dial-Up Modem ยกเว้นแต่ว่ามีเหตุผลความจาเป็นและทำการขออนุญาตจากผู้อานวยการศูนย์ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
          3.2.  เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ก่อนทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และทำการอุดช่องโหวของระบบปฏิบัติการที่เว็บบราวเซอร์ติดตั้งอยู่
          3.3. ในการรับ-ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะต้องมีการทดสอบไวรัส (Virus Scanning) โดยโปรแกรมป้องกันไวรัสก่อนการรับ-ส่งข้อมูลทุกครั้ง
          3.4. ผู้ใช้ต้องไม่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์กร เพื่อหาประโยชนในเชิงธรกิจส่วนตัว และทำการเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เชน เว็บไซต์ที่ขัดต่อศีลธรรม เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อสังคม เป็นต้น
          3.5. ผู้ใช้จะถูกกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงแหลงข้อมูลตามหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพของเครือข่ายและความปลอดภัยทางข้อมูลขององค์กร
          3.6. ผู้ใช้ต้องไม่เผยแพรข้อมูลที่เป็นการหาประโยชน์ส่วนตัวหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรม หรือข้อมูลที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น หรือข้อมูลที่อาจก่อความเสียหายให้กับองค์กร
          3.7. ห้ามผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เป็นความลับเกี่ยวกับงานขององค์กร ที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านอินเทอร์เน็ต
          3.8. ผู้ใช้ไม่นาเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันเป็นเท็จ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือภาพที่มีลักษณะอันลามกและไม่ทำการเผยแพร่หรอส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ต
          3.9. ผู้ใช้ไม่นาเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติมหรอดัดแปลงด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้จะทาให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย
          3.10. ผู้ใช้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ก่อนนาข้อมูลไปใช้งาน
          3.11. ผู้ใช้ต้องระมัดระวังการดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึง Patch หรือ Fixesต่าง ๆ จากผู้ขาย ต้องเป็นไปโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
          3.12. ในการเสนอความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ด (Webboard) ผู้ใช้ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและเป็นความลับขององค์กร และต้องไม่ใช้ข้อความที่ยั่วยุ ให้ร้าย ที่จะทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงขององค์กร การาลายความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ
          3.13. หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้ว ให้ทำการปิดเว็บบราวเซอร์เพื่อปองกันการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น