วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

งานให้คำปรึกษา คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้

งานให้คำปรึกษา คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้

          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีภาระงานหน้าที่ที่รับผิดชอบในการให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน หรือตามคำร้องขอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานสู่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันได้ และสามารถเป็นวิทยากรบรรยาย หรือผู้ช่วยวิทยากรให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจ หรือตามคำร้องขอ
          
ลักษณะการดำเนินงาน
          - ตลอดทั้งปี
          - ตามคำร้องขอ

ภาระงานที่ต้องให้คำปรึกษา คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ มีดังนี้
 1. (11) งานให้คำปรึกษา คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ด้านบริหารจัดการระบบศูนย์ข้อมูล
 2. (18) งานให้คำปรึกษา คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ด้านระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระว้งเครือข่าย
 3. (29) งานให้คำปรึกษา คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมระบบเครือข่าย
 4. (37) งานให้คำปรึกษา คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ด้านโครงข่ายสายสื่อสัญญาณคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุง ดูแลรักษา
  * กรอบภาระงาน และแบบบรรยายลักษณะงาน
แนวทางการดำเนินงานให้คำปรึกษา คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้
 1. ผู้ปฏิบัติงานศึกษาข้อมูลรายละเอียดการทำงานในงานที่รับผิดชอบ
 2. ผู้ปฏิบัติงานให้คำปรึกษา คำแนะนำในด้านบริหารจัดการระบบศูนย์ข้อมูลตามคำร้องขอ
 3. ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี*
 4. ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้ โดยเป็นวิทยกรบรรยาย หรือผู้ช่วยวิทยากรสำหรับผู้ที่สนใจ หรือตามคำร้องขอ**
  * ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ แล้วเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บ Blogger
  ** ให้ผู้ปฏิบัติงานเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บ Blogger
เอกสารที่เกี่ยวข้องในงานให้คำปรึกษา คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ มีดังนี้
 1. ใบบันทึก/จัดเก็บ สถิติการให้บริการคำปรึกษา คำแนะนำ
 2. ใบบันทึก/จัดเก็บ สถิติการถ่ายทอดความรู้
 3. ใบรับงานบริหาร หรือคำสั่งแต่งตั้งเป็นวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากรบรรยาย (ถ้ามี)
ตัวชี้วัด งานให้คำปรึกษา คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ มีดังนี้
          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กำหนดตัวชี้วัดสำหรับ งานให้คำปรึกษา คำแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ ดังนี้
 1. จำนวนครั้งของการให้บริการ (สถิติ)
 2. จำนวนครั้งของการถ่ายทอดความรู้ (สถิติ)
 3. มีบทความเผยแพร์ผ่านทางเว็บ Blogger

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น