วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

การประยุกต์ใช้ Google Apps เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

Google Apps for Education
          ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือและสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร และบริการต่าง ๆ จาก Google Apps มีคุณสมบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน กิจกรรมทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในระบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยอัตโนมัติ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงนักศึกษา และตั้งแต่ผู้ปฎิบัติงานจนถึงผู้บริหาร สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจากอุปกรณ์สื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น Smart Phone, Tablet หรือคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อการเข้าถึง เมล ปฏิทิน เอกสาร เว็บไซต์ รวมถึงบริการอื่น ๆ ได้ตลอดเวลาช่วยเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการทำงาน เช่น การวางแผนการดำเนินงานโครงการผ่าน Google Calendar, การจัดการเอกสาร แบบสอบถามผ่าน Google Document, การจัดเก็บไฟล์เอกสารและแบ่งปันเอกสารผ่าน Google Drive การสร้างกิจการและเผยแพร่ผ่านทาง Google Plus เป็นต้น ซอฟต์แวร์ของ Google จะมีการ Update ให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้ง Google Apps จะช่วยสร้างคุณลักษณะใหม่ๆ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และไม่จำเป็นต้องซื้อ เพราะ Google ให้ใช้งานฟรี

          เมื่อต้นปี พ.ศ.2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งมีภารกิจหลักสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการเรียนการสอน จึงได้ดำเนินการลงทะเบียนขอใช้บริการต่าง ๆ จาก Google App ในรูปแบบ Google Apps for Education ภายใต้โดเมนเนม @yru.ac.th รองรับผู้ใช้งานถึง 15,000 คน และสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้อีก เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของ Google App เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์ รวมถึงการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
          และตามบันทึกข้อความที่ ศ.คพ. 266/2553 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 เรื่อง ขออนุญาตยกเลิกการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของมหาวิทยาลัย โดยยกเลิกการใช้งาน e-mail ในรูปแบบเดิม (xxx@yala.yru.ac.th) เปลี่ยนใช้บริการ e-mail ของ Google Apps โดยยังใช้ชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา (xxx@yru.ac.th) ซึ่งได้เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2553


Google Apps for Education คืออะไร?

          สามารถดูรายละเอียดของ Google Apps for Education ได้ที่นี้

ชมวีดีโอ Google Apps for Education from Webanywhere

Google Apps for Education มีบริการอะไร?

บริการหลัก ๆ ใน Google Apps for Education 
- Google Mail บริการรรับส่งเมล
- Google Talk/Voice บริการสนทนา
- Google Document บริการจัดการงานเอกสาร
- Google Drive บริการจัดเก็บเอกสาร
- Google Calenda บริการปฎิทิน
- Google Site บริการเว็บไซต์
- Google Groups บริการจัดการกลุ่ม
- Google Contact บริการจัดการที่อยู่ติดต่อ
- Google Plus บริการสื่อสังคมออนไลน์
- Google Hangout บริการประชุมสนทนา
- Google Blogger บริการจัดการบทความ

ลักษณะการทำงานและการเชื่อมโยงข้อมูลของ Google Apps for Education

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Google Apps for Education ใน KKU

อ้างอิง ::
- Google Apps for Education
ePortfolio Mash Up with GoogleApps

1 ความคิดเห็น: