วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

งานตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

งานตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

          เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งจุดให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ สามารถใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ ทางงานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงมีหน้าที่ในการติดตั้ง ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ลักษณะการดำเนินงาน
          การตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายนั้น ทางงานระบบเครือข่ายได้กำหนดระยะเวลาในการตรวจสภาพอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และประเมินสภาพของอุปกรณ์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
 • ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. ของปี ตรวจสภาพทั่วไป สำรวจและจัดเก็บข้อมูล
 • ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. ของปี ตรวจสภาพทั่วไป ติดตั้ง แก้ไขหรือเปลี่ยน ทำความสะอาด จัดสาย/จัดอุปกรณ์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ต้องมีการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ ตามระยะเวลาที่กำหนด มีดังนี้

 1. เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server)
 2. อุปกรณ์เครือข่ายและวงจรสื่อสารภายในห้องควบคุมระบบ
 3. ระบบไฟฟาหลักและระบบไฟฟ้าสำรอง (USP)
  ลำดับที่ 1-3 ใช้ แผนการดำเนินงาน ตรวจสภาพเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ภายในห้องควบคุมระบบ
 4. อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับระบบเครือข่ายใช้สาย (แผนการดำเนินงาน ตรวจสภาพอุปกรณ์เครือข่ายแบบใช้สาย)
 5. อุปกรณ์เครือข่ายสำหรับระบบเครือข่ายไร้สาย (แผนการดำเนินงาน ตรวจสภาพอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย)
 6. สายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Fiber Optic, UTP)
 7. ตู้ Rack และอุปกรณ์ภายในตู้
  ลำดับที่ 6-7 ใช้ แผนการดำเนินงาน ตรวจสภาพเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ภายในห้องควบคุมระบบ
 8. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
แนวทางการดำเนินงาน
 1. ผู้ปฏิบัติงาน/ทีมงานศึกษาข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ หรือสำรวจข้อมูลตู้ Rack และอุปกรณ์ภายในตู้ จุดให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ต้องการตรวจสภาพ*
 2. ผู้ปฏิบัติงาน/ทีมงานวางแผนในตรวจสภาพ 2 ครั้งต่อปี ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. ของปี ตรวจสภาพทั่วไป ติดตั้ง แก้ไขหรือเปลี่ยน ทำความสะอาด จัดสาย/อุปกรณ์
 3. ผู้ปฏิบัติงานแจ้งแผนการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 4. ผู้ปฏิบัติงาน/ทีมงานดำเนินการตรวจสภาพตามแผนที่วางไว้**
 5. ผู้ปฏิบัติงานประเมินสภาพตู้ Rack และอุปกรณ์ภายในตู้อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยประเมินผลจากตรวจสภาพทั้งสองครั้ง
 6. ผู้ปฏิบัติงานรายงานสรุปผลการตรวจสภาพและประเมินสภาพตู้ Rack และอุปกรณ์ภายในตู้ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 7. ประเมินผลการดำเนินงานข้อ 1-6 จากทีมงานระบบเครือข่าย
  * ตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์
  ** ตามแบบฟอร์มตรวจสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ตารางการติดตามงาน
การดำเนินงาน
เม.ย. 56
พ.ค. 56
มิ.ย. 56
เป้าหมายที่ตั้งไว้
35%
40%
25%
ข้อมูลการดำเนินงาน-  เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 56 เป็นต้นไป
-  ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานในแต่ละเดือน
-  หลังจากดำเนินงานเสร็จแล้วสรุปข้อมูลตรวจสภาพให้ทราบ
-  ประเมินสภาพของอุปกรณ์ใหัทราบ

2 ความคิดเห็น:

 1. แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
  - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ต้องมีการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษา ตามระยะเวลาที่กำหนด

  ตอบลบ
 2. แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
  - รวมแผนการดำเนินงานลำดับที่ 6 และ 7

  ตอบลบ