วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

งานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน


งานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีภาระงานหน้าที่ที่รับผิดชอบในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย งานระบบเครือข่ายจึงมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบสำรอง จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เพื่อการให้บริการในระบบต่าง ๆ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
          
ลักษณะการดำเนินงาน
          - ตลอดทั้งปี

ภาระงานที่ต้องมีการวางแผนพัฒนาระบบ มีดังนี้
 1. งานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในหน่วยบริการจัดการระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) (ตามกรอบภาระงานข้อที่ 9)
 2. งานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในหน่วยระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังเครือข่าย (Network Security and Monitoring System)  (ตามกรอบภาระงานข้อที่ 17)
 3. งานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในหน่วยวิศวกรรมระบบเครือข่าย (ตามกรอบภาระงานข้อที่ 28)
 4. งานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในหน่วยโครงข่ายสายและซ่อมบำรุง (ตามกรอบภาระงานข้อที่ 35)
  * กรอบภาระงานหน้าที่รับผิดชอบ งานระบบเครือข่าย
แนวทางการดำเนินงาน
 1. ผู้ปฏิบัติงานศึกษาสภาพหรือข้อมูลระบบการให้บริการในปัจจุบัน หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการให้บริการ
 2. ผู้ปฏิบัติงานวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบสำรอง
 3. ผู้ปฏิบัติงานจัดทำ/พัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน
 4. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ/ทดสอบระบบสำรอง ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 5. ผู้ปฏิบัติงานประเมินและสรุปผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ นำไปปรับปรุงในครั้งถัดไป
  * เอกสาร (ร่าง)ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
  ** ขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักการ PDCA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น