วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติงานในการรักษาความมั่นคงฯ

(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พ.ศ. 255....

          เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา หรือต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด อีกทั้งเป็นการดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5 หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ มาตร 7 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมาย จึงมีผลบังคับใช้ได้.......

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้*
*ผู้ที่ต้องการดูรายละเอียด "(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พ.ศ. 255..." ต้องลงชื่อบัญชีผู้ใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัย(mail.yru.ac.th)เท่านั้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับการ์ตูน1)
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับการ์ตูน2)
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับการ์ตูน3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น