วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

งานให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

งานให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีภาระงานหน้าที่ที่รับผิดชอบในการติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์/เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงแก่บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อให้อุปกรณ์/เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตการให้บริการ
          - นักศึกษา (นำอุปกรณ์มาซ่อม)
          - บุคลากร (กรณีเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ให้นำอุปกรณ์มาซ่อม)
          - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (ยกเว้นหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน)
          
ลักษณะการดำเนินงาน
          - ตามคำร้องขอ

ภาระงานที่ต้องมีการวางแผนพัฒนาระบบ มีดังนี้
 1. งานติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กรอบภาระงานข้อที่ 33)
  * กรอบภาระงานหน้าที่-งานระบบเครือข่าย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 1. ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องคำขอบริการจากผู้แจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (eoffice) โทรศัพท์ E-mail หรือแจ้งได้ที่ สนง.ศูนย์คอมพิวเตอร์ สนง.งานระบบเครือข่าย เป็นต้น
 2. ผู้ปฏิบัติงานสอบถามข้อมูล/ปัญหาเบื้องต้น และจัดเก็บข้อมูลใน "ใบรับบริการ" *
 3. ผู้ปฏิบัติงานให้คำแนะนำการแก้ไขผ่านทางโทรศัพท์ (กรณีแก้ไขได้ ดำเนินการตามข้อ 8)
 4. กรณีแก้ไขไม่ได้ ผู้ปฏิบัติงานนัดหมายกับผู้แจ้ง เพื่อดำเนินการซ่อม
 5. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสภาพโดยรวมก่อนการซ่อม
 6. ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์หาสาเหตุ
 7. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการซ่อม กรณีซ่อมไม่ได้ ให้ติดต่อบริษัทผู้จำหน่าย เพื่อดำเนินการส่งซ่อมต่อไป (หากอุปกรณ์อยู่ในระยะประกันสินค้า) หรือแจ้งผลการซ่อมไม่ได้ให้ผู้แจ้งทราบ
 8. ผู้ปฏิบัติงานและผู้แจ้งตรวจสอบผลหลังจากการซ่อมแก้ไข
 9. ผู้แจ้งประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ
  * เอกสารแบบฟอร์ม ใบรับบริการ
  ** มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

บทความที่เกี่ยวข้อง

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2556 เวลา 13:36

  ข้อ 7 ในกรณีที่เครื่องอยู่ในประกัณใครจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานครับ

  และกรณีที่เครื่องหมดประกัณจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่มาทดแทนอย่างเช่น Hardisk ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ+ดำเนินการครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณ คุณเรณู ที่ได้ comment ในเรื่อง
  - การให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากร (เครื่องคอมฯส่วนตัว)
  - ข้อความพิมพ์ผิด ตก

  จะนำ comment ไปดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ