วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

งานวางแผนพัฒนาระบบ การกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน


งานวางแผนพัฒนาระบบ การกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีภาระงานหน้าที่ที่รับผิดชอบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเรียนการสอน และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  จึงมีหน้าที่ศึกษา วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบงานต่าง ๆ วางแผนการกู้คืนระบบ และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          
ลักษณะการดำเนินงาน
          ตามแผนการปฏิบัติงานงานระบบเครือข่าย และศูนย์คอมพิวเตอร์

ภาระงานที่ต้องมีการวางแผนพัฒนาระบบ มีดังนี้
 1. งานพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) แผนการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน พัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วยบริหารจัดการระบบศูนย์ข้อมูล
 2. งานพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แผนการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน พัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วยบริหารระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังเครือข่าย (Network Security and Monitoring System)
 3. งานพัฒนาระบบเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สาย แผนการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน พัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วยวิศวกรรมระบบเครือข่าย
 4. งานพัฒนาโครงข่ายสายสื่อสัญญาณและซ่อมบำรุง แผนการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน พัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วยโครงข่ายสายและซ่อมบำรุง
แนวทางการดำเนินงาน
 1. ผู้ปฏิบัติงาน/ทีมงานศึกษาหรือสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
 2. ผู้ปฏิบัติงาน/ทีมงานวางแผนพัฒนาระบบที่รับผิดชอบ แผนการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน และพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 3. ผู้ปฏิบัติงาน/ทีมงานจัดทำแผนพัฒนาระบบที่รับผิดชอบ แผนการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 4. ผู้ปฏิบัติงาน/ทีมงานประเมินผลการพัฒนาระบบ ทดสอบแผนการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉินที่วางไว้ และประเมินผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
 5. ผู้ปฏิบัติงานสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  * เอกสาร มาตรฐานขั้นตอนฯ งานวางแผนพัฒนาระบบ การกู้คืนระบบฯ มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ** ขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักการ PDCA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น