วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

งานให้บริการติดตั้ง/ซ่อมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

งานให้บริการติดตั้ง/ซ่อมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีภาระงานหน้าที่ที่รับผิดชอบในการติดตั้งติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย

ขอบเขตการให้บริการ
          - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (ยกเว้นหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน)
          
ลักษณะการดำเนินงาน
          - ตามแผนปฏิบัติงานงานระบบเครือข่าย และศูนย์คอมพิวเตอร์
          - ตามคำร้องขอ

ภาระงานที่ต้องมีการวางแผนพัฒนาระบบ มีดังนี้
 1. (20) งานติดตั้ง ตั้งค่าคอนฟิก และบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบใช้สาย
 2. (22) งานติดตั้ง ตั้งค่าคอนฟิก และบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
 3. (31) ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาโครงข่ายสายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Fiber Optic, UTP)
 4. (32) ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาตู้ Rack และอุปกรณ์ภายในตู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 1. ผู้แจ้งทำบันทึกคำร้องขอ หรือขอความอนุเคราะห์ผ่านทางระบบสำนักงานอินเล็กทรอนิกส์ (eoffice) ถึงผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
 2. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เห็นชอบ/อนุมัติให้ดำเนินการได้ตามคำร้องขอ กรณีไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ แจ้งผลให้ผุ้แจ้งทราบ
 3. ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องแจ้ง สอบถามข้อมูลเบื้องต้น จัดเก็บข้อมูล
 4. ผู้ปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง
 5. ความพร้อมของอุปกรณ์ กรณีอุปกรณ์ไม่พร้อมติดตั้ง ให้เสนองานบริหารงานทั่วไปจัดหา
 6. ผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมอุปกรณ์และตั้งค่าอุปกรณ์
 7. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการติดตั้ง
 8. ผู้ปฏิบัติงานและผู้แจ้งตรวจสอบผลการติดตั้ง
 9. ผู้แจ้งประเมินความพึงพอใจการรับบริการ
 10. ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  * เอกสารแบบฟอร์ม ใบรับบริการ
  ** มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานให้บริการติดตั้ง/ซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บทความที่เกี่ยวข้อง


   1 ความคิดเห็น:

   1. ไม่ระบุชื่อ5 เมษายน 2556 เวลา 09:27

    ขอเสนอพิจารณาหน่อยนะครับ
    จะดีมั้ยครับถ้าลำดับขั้นตอนทุกอย่าง ให้ส่งให้หัวหน้างานระบบเครือข่ายพิจารณาและส่งต่อแทนที่จะส่งโดยตรงไปที่ ผอ. หรืองานบริหารได้หรือไม่ครับ
    - ผู้ปฏิบัติงานเสนอโครงการ/รับเรื่องแจ้ง > แจ้งหัวหน้างาน อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
    (ซึ่งในกรณีที่ขั้นตอนที่หัวหน้างานต้องแจ้งหรือขออนุมัติในลำดับขั้นที่สูงกว่า เมื่อได้รับ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ หัวหน้างานก็แจ้งมายังผู้ปฏิบัติงานอีกครั้ง)

    ขอบคุณครับ

    ตอบลบ