วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

(ร่าง)ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบและจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน การกู้คืนระบบ 
และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีภาระงานหน้าที่ที่รับผิดชอบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนการเรียนการสอน และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  จึงมีหน้าที่ศึกษา วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบงานต่าง ๆ วางแผนการกู้คืนระบบ และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาระงานที่ต้องมีการวางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบงาน การกู้คืนระบบ และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีดังนี้
หน่วยบริหารจัดการระบบศูนย์ข้อมูล
- (1) วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล การกู้คืนระบบ และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วยรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระว้งเครือข่าย
- (12) วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังเครือข่าย การกู้คืนระบบ และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วยวิศวกรรมระบบเครือข่าย
- (19) วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบเครือข่าย การกู้คืนระบบ และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วยโครงข่ายสายและซ่อมบำรุง
- (30) วางแผน ออกแบบ และพัฒนาโครงข่ายสายสื่อสัญญาณ การกู้คืนระบบ และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์
 1. ผู้ปฏิบัติงานศึกษา หรือสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
 2. ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบที่รับผิดชอบ การกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 3. ผู้ปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาระบบที่รับผิดชอบ แผนการกู้คืนระบบ และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 4. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบแผนพัฒนาระบบที่รับผิดชอบ ทดสอบแผนการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 5. ผู้ปฏิบัติงานประเมินผลการพัฒนาระบบที่รับผิดชอบ การกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน และปรับปรุงมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนำผลที่ได้ปรับปรุงต่อไป
 6. ผู้ปฏิบัติงานรายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ทราบ
  * เอกสาร มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานวางแผนพัฒนาระบบ การกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน และมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องในงานตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ มีดังนี้

(1) วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล การกู้คืนระบบ และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- แผนพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล
- แผนการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน
- มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วยรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระว้งเครือข่าย
(12) วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังเครือข่าย การกู้คืนระบบ และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- แผนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังเครือข่าย
- แผนการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน
- มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วยวิศวกรรมระบบเครือข่าย
(19) วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบเครือข่าย การกู้คืนระบบ และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- แผนพัฒนาระบบวิศวกรรมระบบเครือข่าย
- แผนการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน
- มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วยโครงข่ายสายและซ่อมบำรุง
(30) วางแผน ออกแบบ และพัฒนาโครงข่ายสายสื่อสัญญาณ การกู้คืนระบบ และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- แผนพัฒนาโครงข่ายสายและซ่อมบำรุง
- แผนการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน
- มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด งานตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ มีดังนี้
          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กำหนดตัวชี้วัดสำหรับ วางแผน ออกแบบ พัฒนาระบบ การกู้คืนระบบ และจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
 1. มีข้อมูลและแผนพัฒนาระบบ
 2. มีแผนการกู้คืนระบบในกรณีฉุกเฉิน
 3. มีเอกสารมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น