วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

(ร่าง)งานจัดการบัญชีผู้ใช้ และกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการ

งานจัดการบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการ

          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีภาระงานหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดการบัญชีผู้ใช้งานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย กำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 

ขอบเขตการให้บริการ

 1. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกประเภท ทุกชั้นปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
 2. บุคลากรภายใน หมายถึง บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้แก่ ข้าราชการ ข้าราชการพลเรื่อน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ลูกจ้างชั่วคราว
 3. บุคลากรภายนอก หมายถึง บุคลากรภายนอกมหาวิยาลัยราชภัฏยะลาที่มาเยือน หรือมีกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยและมีความต้องการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

          
ลักษณะการดำเนินงาน
          - ตลอดทั้งปี
          - ตามคำร้องขอ

ภาระงานที่ต้องมีการวางแผนพัฒนาระบบ มีดังนี้
 1. งานจัดการบัญชีผู้ใช้ และกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการ
 2. งานจัดสรรทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอรืให้บริการบุคลากร นักศึกษา และหน่วยงาน
 3. งานจัดการบัญชีผู้ใช้อีเมล์ (Google Account)
ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการขอบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
 1. ข้าราชการประจำ ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ
 2. บุคคลที่ทำสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย ได้แก้ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน พนักงานสัญญาณจ้างสายวิชาการและสายสนับสนุน(มีสัญญา 1 ปี/ครั้ง) อาจารย์พิเศษเต็มเวลา(มีสัญญา 4 เดือน/ครั้ง)
 3. บุคคลที่ไม่ได้ทำสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย แต่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 4. บุคคลภายนอกที่มาเยือน หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือมีกิจกรรมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย และมีความต้องการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 5. บุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิกห้องสมุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีขอบัญชีผุ้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 1. ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องคำร้องขอบัญชีผู้ใช้งาน (ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) จากงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี หรือหน่วยงานต้นสังกัด
 2. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 3. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง
 4. ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล
  * เอกสารแบบฟอร์ม การขอใช้บัญชีรายชื่อเพื่อพิสูจน์ตัวตนการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication) และอีเมล์ (E-mail Address)
  ** มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บทความที่เกี่ยวข้อง

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น