วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

(ร่าง) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครือข่ายและวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องฯ

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
อุปกรณ์เครือข่ายและวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง
หรือไม่สามารถให้บริการ

          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีภาระงานหน้าที่ที่รับผิดชอบในการควบคุม และจัดการอุปกรณ์เครือข่าย วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สายสัญญาณต่าง ๆ ภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย เพื่อให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง

ภาระงานที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
หน่วยบริหารจัดการระบบศูนย์ข้อมูล
- ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาและจัดการอุปกรณ์เครือข่าย วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สายสัญญาณต่าง ๆ ภายในห้องควบคุมระบบ (ตามกรอบภาระงานข้อที่ 4)
กรอบภาระงานหน้าที่รับผิดชอบ งานระบบเครือข่าย

กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีอุปกรณ์เครือข่ายและวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในห้องควบคุมระบบขัดข้อง
  1. ผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์, e-mail, social network เป็นต้น  หรือผู้ปฏิบัติตรวสอบพบปัญหา
  2. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบหาสาเหตุ วิเคราะห์ปัญหา และดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
  3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ กรณีแก้ไขได้ ให้ดำเนินการตามข้อที่ 5
  4. กรณีแก้ไขไม่ได้ ให้ผู้ปฏิบัติงาน สรุปปัญหาแล้วประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
  5. ผู้ปฏิบัติงานแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์, e-mail, social network เป็นต้น และจัดเก็บข้อมูล
    * เอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครือข่ายและวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง หรือไม่สามารถให้บริการ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในงานตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ มีดังนี้
หน่วยบริหารจัดการระบบศูนย์ข้อมูล
(4) ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาและจัดการอุปกรณ์เครือข่าย วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สายสัญญาณต่าง ๆ ภายในห้องควบคุมระบบ
- ใบบันทึกปัญหา/เรื่องที่ได้รับแจ้ง

ตัวชี้วัด งานตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ มีดังนี้      
  1. ความถี่ของอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่สามารถให้บริการ
  2. ความถี่ของวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถให้บริการ
บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น