วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติงานในการรักษาความมั่นคงฯ

(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พ.ศ. 255....

          เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา หรือต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไม่ถูกต้องและการถูกคุกคามจากภัยต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด อีกทั้งเป็นการดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 มาตรา 5 หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้ มาตร 7 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมาย จึงมีผลบังคับใช้ได้.......

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

ITS-YRU_(ร่าง)คำนิยาม


(ร่าง)นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พ.ศ. 255...

คำนิยาม
(Definition)

คำนิยามที่ใช้ในนโยบายนี้ ประกอบด้วย
  • องค์กร หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้มีอำนาจสั่งการตามโครงสร้างการบริหารขององค์กร
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์ หมายถึง ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้คาปรึกษา พัฒนาปรับปรง บำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในองค์กร
  • ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ หมายถึง ผู้มีอำนาจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ซึ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน การควบคุมดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITS-YRU_(ร่าง)นโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ต


(ร่าง)นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พ.ศ. 255...

10
นโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ต
(Internet Security Policy)
1.      วัตถุประสงค์
          เพื่อให้ผู้ใช้รับทราบกฎเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและเป็นการป้องกันไม่ให้ละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 เชน การส่งข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชดคำสั่ง หรอสิ่งอื่นใดที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แก่บุคคลอื่นอันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรถูกระงับชะลอ ขัดขวางหรือถูกรบกวนจนไม่สามารถทางานตามปกติได้
2.      ผู้รับผิดชอบ
          2.1.     ศูนย์คอมพิวเตอร์
          2.2.     ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
          2.3.     ผู้ใช้งาน
3.      แนวปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

(ร่าง)ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน


มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
พัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีภาระงานหน้าที่ที่รับผิดชอบในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย งานระบบเครือข่ายจึงมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบสำรอง จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เพื่อการให้บริการในระบบต่าง ๆ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ภาระงานที่ต้องมีการพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน มีดังนี้

งานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน


งานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีภาระงานหน้าที่ที่รับผิดชอบในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย งานระบบเครือข่ายจึงมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบสำรอง จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เพื่อการให้บริการในระบบต่าง ๆ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
          
ลักษณะการดำเนินงาน
          - ตลอดทั้งปี

ภาระงานที่ต้องมีการวางแผนพัฒนาระบบ มีดังนี้

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

(ร่าง)งานจัดการบัญชีผู้ใช้ และกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการ

งานจัดการบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการ

          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีภาระงานหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดการบัญชีผู้ใช้งานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย กำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 

ขอบเขตการให้บริการ

  1. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกประเภท ทุกชั้นปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
  2. บุคลากรภายใน หมายถึง บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้แก่ ข้าราชการ ข้าราชการพลเรื่อน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ลูกจ้างชั่วคราว
  3. บุคลากรภายนอก หมายถึง บุคลากรภายนอกมหาวิยาลัยราชภัฏยะลาที่มาเยือน หรือมีกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยและมีความต้องการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

          
ลักษณะการดำเนินงาน
          - ตลอดทั้งปี
          - ตามคำร้องขอ

ภาระงานที่ต้องมีการวางแผนพัฒนาระบบ มีดังนี้