วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

(ร่าง)ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน


มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
พัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีภาระงานหน้าที่ที่รับผิดชอบในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย งานระบบเครือข่ายจึงมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบสำรอง จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เพื่อการให้บริการในระบบต่าง ๆ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ภาระงานที่ต้องมีการพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน มีดังนี้
หน่วยบริหารจัดการระบบศูนย์ข้อมูล
- งานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในหน่วยบริการจัดการระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) (ตามกรอบภาระงานข้อที่ 9)

หน่วยรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระว้งเครือข่าย
- งานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในหน่วยระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังเครือข่าย (Network Security and Monitoring System)  (ตามกรอบภาระงานข้อที่ 17)

หน่วยวิศวกรรมระบบเครือข่าย
- งานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในหน่วยวิศวกรรมระบบเครือข่าย (ตามกรอบภาระงานข้อที่ 28)

หน่วยโครงข่ายสายและซ่อมบำรุง
- งานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในหน่วยโครงข่ายสายและซ่อมบำรุง (ตามกรอบภาระงานข้อที่ 35)


กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ดังนี้
 1. ผู้ปฏิบัติงานศึกษาสภาพหรือข้อมูลระบบการให้บริการในปัจจุบัน หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการให้บริการ
 2. ผู้ปฏิบัติงานวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบสำรอง
 3. ผู้ปฏิบัติงานจัดทำ/พัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน
 4. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ/ทดสอบระบบสำรอง ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 5. ผู้ปฏิบัติงานประเมินและสรุปผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ นำไปปรับปรุงในครั้งถัดไป
  * เอกสาร (ร่าง)ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
  ** ขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักการ PDC
เอกสารที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน มีดังนี้

 1. แผนพัฒนาระบบสำรอง
 2. คู่มือปฏิบัติงาน
 3. หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด งานงานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน มีดังนี้
          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กำหนดตัวชี้วัดสำหรับงานพัฒนาระบบสำรอง คู่มือปฏิบัติงาน หรือแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ดังนี้
 1. มีแผนพัฒนาระบบสำรอง
 2. มีคู่มือปฏิบัติงาน
 3. มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น