วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Install VMware Tools on VMwaer ESX

การติดตั้งโปรแกรม VMware Tools

รูปภาพแสดง ก่อนการติดตั้ง VMware Tools
รูปภาพแสดง หลังการติดตั้ง VMware Tools
Install VMware tools on Windows based
- เข้าโปรแกรม vSphere Client
- เลือก vm ที่ต้องการติดตั้ง vmware tools
- คลิกขวาไปที่เมนู Guest แล้วเลือก Install/Upgrade VMware Tools
- คลิก OK
- Login เข้าระบบของ vm
- ไปที่ cd-rom drive
- เลือก vmware tools ที่ต้องการติดตั้ง ไฟล์ setup.exe สำหรับ OS 32 บิต setup64.exe สำหรับ OS 64 บิต
- คลิก next --> เลือก Typical --> คลิก install
- คลิก finish การติดตั้ง VMware Tools สำเร็จ
- restart vm 1 ครั้ง

Install VMware tools on Opensource based (on Ubuntu Server 12.04 x64)
- เข้าโปรแกรม vSphere Client
- เลือก vm ที่ต้องการติดตั้ง vmware tools
- คลิกขวาไปที่เมนู Guest แล้วเลือก Install/Upgrade VMware Tools
- คลิก OK
- Login เข้าระบบของ vm
- mount /dev/cdrom /media/cdrom
- copy VMwareTools-8.6.0-425873.tar.gz to tmp folder
- cd /tmp
- tar -zxf VMwareTools-8.6.0-425873.tar.gz
- vmware-tools-distrib/vmware-install.pl
- เลือกค่าเริ่มต้นที่ระบบกำหนด

คำแนะนำ
- ในส่วนของ Ubuntu Server ควร update package ให้เป็นปัจจุบัน ก่อนการติดตั้ง vmware tools
- หากติดตั้งปัญหา gcc ให้ติดตั้ง gcc package

Install VMware tools on Opensource based (on FreeBSD 9.0 x64)
- site https://www.dan.me.uk/blog/2012/01/31/how-to-install-vmware-tools-in-freebsd-9/
- #cd /usr/ports/misc/compat6x
- #make install clean
- Installation success
Making sure services for VMware Tools are stopped.

Stopping VMware Tools services in the virtual machine:
   Guest operating system daemon: done


No X install found.

Starting VMware Tools services in the virtual machine:
   Switching to guest configuration: done
   Guest memory manager:failed
   Guest operating system daemon: done
Unable to start services for VMware Tools

Execution aborted.

- #/usr/local/etc/rc.d/vmware-tools.sh start
- #/usr/local/bin/vmware-config-tools.pl

เอกสารอ้างอิง
- Installing VMware Tools in an Ubuntu virtual machine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น