วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

(ร่าง)ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์

          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีภาระงานหน้าที่ที่รับผิดชอบในการติดตั้ง และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย มีการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และยืดอายุการใช้งาน

ภาระงานที่ต้องตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ มีดังนี้

หน่วยบริหารจัดการระบบศูนย์ข้อมูล
- (3) ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาและจัดการการทำงานของเครื่องแม่ข่าย
- (4) ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาและจัดการอุปกรณ์เครือข่าย วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สายสัญญาณต่าง ๆ ภายในห้องควบคุมระบบ
- (8) ติดตั้ง ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าหลัก และระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS)
หน่วยวิศวกรรมระบบเครือข่าย
- (21) ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาระบบเครือข่ายใช้สาย
- (23) ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย
หน่วยโครงข่ายสายและซ่อมบำรุง
- (31) ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาโครงข่ายสายสื่่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Fiber Optic, UTP)
- (32) ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาตู้ Rack และอุปกรณ์ภายในตู้
- (33) ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์
 1. ผู้ปฏิบัติงานศึกษา หรือสำรวจข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่ต้องการ
 2. ผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผนการดำเนินงานตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ครั้งที่ 1 ช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. ของปี ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. ของปี
 3. ผู้ปฏิบัติงานมีการแจ้งแผนการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (ก่อนดำเนินงาน 7 วัน)
 4. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ตามแผนที่วางไว้ (ตามที่กำหนด)
 5. ผู้ปฏิบัติงานประเมินสภาพอุปกรณ์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยนำผลที่ได้จากตรวจภาพทั้งสองครั้ง
 6. ผู้ปฏิบัติงานจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสภาพอุปกรณ์ในแต่ละครั้ง และผลการประเมินสภาพอุปกรณ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ (ภายใน 7 วัน)
  * เอกสารจัดทำ มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์
  ** เอกสารแบบฟอร์ม ใบตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์
เอกสารที่เกี่ยวข้องในงานตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ มีดังนี้
หน่วยบริหารจัดการระบบศูนย์ข้อมูล
(3) ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาและจัดการการทำงานของเครื่องแม่ข่าย
- ข้อมูลเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ที่ให้บริการ
- ใบตรวจสภาพฯ และใบประเมินสภาพอุปกรณ์

(4) ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาและจัดการอุปกรณ์เครือข่าย วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สายสัญญาณต่าง ๆ ภายในห้องควบคุมระบบ
- ข้อมูลอุปกรณ์เครือข่ายและวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในห้องควบคุมระบบ
- ใบตรวจสภาพฯ และใบประเมินสภาพอุปกรณ์

(8) ติดตั้ง ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าหลัก และระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS)
- ข้อมูลระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) ภายในห้องควบคุมระบบ
- ใบตรวจสภาพฯ และใบประเมินสภาพอุปกรณ์

หน่วยวิศวกรรมระบบเครือข่าย
(21) ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาระบบเครือข่ายใช้สาย
- ข้อมูลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบใช้สาย
- ใบตรวจสภาพฯ และใบประเมินสภาพอุปกรณ์

(23) ควบคุม ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย
- ข้อมูลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
- ใบตรวจสภาพฯ และใบประเมินสภาพอุปกรณ์

หน่วยโครงข่ายสายและซ่อมบำรุง
(31) ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาโครงข่ายสายสื่่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Fiber Optic, UTP)
- ข้อมูลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบใช้สาย
- ใบตรวจสภาพฯ และใบประเมินสภาพอุปกรณ์

(32) ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาตู้ Rack และอุปกรณ์ภายในตู้
- ข้อมูลตู้ Rack และอุปกรณ์ภายในตู้
- ใบตรวจสภาพฯ และใบประเมินสภาพอุปกรณ์

(33) ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- ใบตรวจสภาพฯ และใบประเมินสภาพอุปกรณ์

ตัวชี้วัด งานตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ มีดังนี้
          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กำหนดตัวชี้วัดสำหรับ งานตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ ดังนี้
 1. มีการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
 2. มีการประเมินสภาพอุปกรณ์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
 3. ผลประเมินการปฏิบัติงานจากทีมงานระบบเครือข่าย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น